Projekti ģimnāzijā

“Mācīties būt” (“Learning to Be”). Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmā

Projekta identifikācijas Nr. 582955-EPP-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY

Projekta mērķis: Projekta ietvaros pētnieki septiņās valstīs izstrādās sociāli emocionālās mācīšanās teorētisko modeli un izveidos praktiskus instrumentus skolām sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanai, kurus skolotāji, skolēni, vecāki, izglītības iestāžu vadība varēs izmantot sava darba pašvērtēšanai. Šie instrumenti tiks adaptēti un 2018./2019. mācību gada laikā aprobēti piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā, katrā valstī pētījumā iesaistot divdesmit skolas. Helsinku Universitātes pētnieki (Somija) izvērtēs šo instrumentu izmantošanas ietekmi skolās.

Projekta uzdevumi: Viens no būtiskiem projekta uzdevumiem ir sekmēt sociāli emocionālo prasmju novērtēšanas nozīmīgumu skolās, lai nodrošinātu šādu neakadēmisko sniegumu atpazīšanu un attīstīšanu.

Psiholoģe Sabīne Petruseviča


Pedagogu plānošanas prasmes kompetencēs balstītā izglītībā

(Improvement of teacher`s planning skills in competency based education)

Projekta identifikācijas Nr. 2017-1-LV01-KA219-035454_1

Skolotāja Sanda Deisone


Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā


Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

Projekta identifikācijas  Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Direktore Agita Zariņa


Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs- konsultants skolā

Projekta identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Aktivitātes: Pedagogi karjeras konsultanti, karjeras  attīstības atbalsta plāns, karjeras atbalsta pasākumi, pedagogu tālākizglītība.

pedagogs- karjeras konsultants Lauma Lāce

Vairāk mājas lapas sadaļā Karjeras centrs


Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta identifikācijas Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Aktivitātes: Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā, pedagogu un atbalsta personāla tālākizglītība.

Informācija: http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_projekti.shtml

Direktores vietnieks izglītības jomā Māris Bušmanis


Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (PuMPuRS)

Projekta identifikācijas  Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Mērķis: Nodrošināt ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Aktivitātes: Individuālais materiālais atbalsts (transports, ēdināšana, naktsmītnes, individuālās lietošanas preces),  individuāla atbalsta plāna izstrāde, konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, pedagogu un atbalsta personāla speciālistu tālākizglītība.

Informācija: http://ikvd.gov.lv/esf-projekts/ un www.pumpurs.lv

Sociālā pedagoģe Elīna Vīre


Programma “Latvijas skolas soma”

Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. 

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitātes VPVĢ 2018./19. m.g. 1.sem.2018./19. m.g. 2.sem.;  2019./20.m.g. 1.sem.

Skolotāja Marta Empele


Projekts Nordplus Junior 2017 Atbildība un cilvēcība- mūsdienīga jaunieša raksturojoši lielumi

skolotāja SandaDeisone


Projekts MOT Izvēlies drosmi!

Iedvesmojoša motivācijas programma mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem. Programmu veido 12 interaktīvu nodarbību cikls 13 – 16 gadus veciem jauniešiem jeb 7.- 9. klašu skolēniem, kas tiek īstenots trīs mācību gadu garumā. Nodarbības vada MOT treneri – gan skolotāji, gan brīvprātīgie citu profesiju pārstāvji. MOT trenera svarīgākās īpašības – aizrautīgs, mūsdienīgs, radošs un sirsnīgs.

Informācija: https://mot.lv/

direktores vietniece izglītības jomā Ērika Ivanova


Sadraudzības projekts Bjorngarden skolu Norvēģijā

skolotāja Sanda Deisone


Dalība Skolu brīvprātīgajā tīklā – skolas vadība un ieinteresētie skolotāji

direktores vietnieki izglītības jomā Ilva Lakuča, Arta Pūgule-Ignate un metodiķis Ērika Ivanova un citi VPĢ skolotāji

Brīvprātīgais skolu tīkls kompetenču pieejas izglītībā sekmīgai īstenošanai ir 2017.gada februārī aizsāktās pilsoniskās iniciatīvas “Atklāj savu un savas skolas kompetenci” darbības rezultāts. Tīkla darbībā ir apvienojušās visu veidu un visu izglītības pakāpju izglītības iestādes. Skolu tīkla darbības pamatā ir trīs principi:

  • uz mērķi un sasniedzamo rezultātu orientēta darbība (metodiskā darba pilnveide ir tīkla saturiskais darbības pamats, tīkla darbības rezultāti tiek mērīti un apkopoti kvantitatīvi un kvalitatīvi, un tie ir brīvi pieejami visiem interesentiem.);
  • brīvprātība (iesaistīšanās tīkla darbībā notiek uz 6 mēnešiem vai ilgāk tieši tādā apjomā, kādā skola vēlas);
  • sadarbība (skolas apvienojas kopīgā darbībā trīs prioritātēs uz 6 mēnešu ciklu;prioritātes nosaka trīs skolas, kuras uzņemas koordinatora lomu).

Informācija no portāla www.vitae.lv


Euroscola

direktores vietnieks izglītības jomā Māris Bušmanis, skolotājas Evija Kārkliņa un Māra Gavare