Projekti ģimnāzijā

ERASMUS+

Mācīties būt: Prakses un metožu attīstība sociālās, emocionālās un veselības prasmju novērtēšanai izglītības sistēmās

(Projekta identifikācijas Nr. 582955-EPP-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY)

projekta realizācija tiks uzsākta 2019./2020. m.g.

sociālā pedagoģe Elīna Vīre


ERASMUS+

Pedagogu plānošanas prasmes kompetencēs balstītā izglītībā / Improvement of teacher`s planning skills in competency based education

(Projekta identifikācijas Nr. 2017-1-LV01-KA219-035454_1)


SAM 8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

(Projekta identifikācijas  Nr. 8.3.4.0/16/I/001)

direktore Agita Zariņa


Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs- konsultants skolā

(Projekta identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Aktivitātes: Pedagogi karjeras konsultanti, karjeras  attīstības atbalsta plāns, karjeras atbalsta pasākumi, pedagogu tālākizglītība.

Pedagogs- karjeras konsultants VPĢ – Lauma Lāce

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018. m.g.

Vairāk mājas lapas sadaļā Karjeras centrs


Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

(Projekta identifikācijas Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Aktivitātes: Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā, pedagogu un atbalsta personāla tālākizglītība.

Informācija: http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_projekti.shtml

direktores vietnieks izglītības jomā Māris Bušmanis


Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

(Projekta identifikācijas  Nr. 8.3.4.0/16/I/001)

Mērķis: Nodrošināt ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Aktivitātes: Individuālais materiālais atbalsts (transports, ēdināšana, naktsmītnes, individuālās lietošanas preces),  individuāla atbalsta plāna izstrāde, konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, pedagogu un atbalsta personāla speciālistu tālākizglītība.

Informācija: http://ikvd.gov.lv/esf-projekts/ un www.pumpurs.lv

sociālā pedagoģe Elīna Vīre un psiholoģe Ieva Rozīte-Ķikse


Projekts Nordplus Junior 2017 Atbildība un cilvēcība- mūsdienīga jaunieša raksturojoši lielumi

skolotāja SandaDeisone un norvēģu kluba dalībnieki


Projekts MOT Izvēlies drosmi!

Iedvesmojoša motivācijas programma mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem. Programmu veido 12 interaktīvu nodarbību cikls 13 – 16 gadus veciem jauniešiem jeb 7.- 9. klašu skolēniem, kas tiek īstenots trīs mācību gadu garumā. Nodarbības vada MOT treneri – gan skolotāji, gan brīvprātīgie citu profesiju pārstāvji. MOT trenera svarīgākās īpašības – aizrautīgs, mūsdienīgs, radošs un sirsnīgs.

Informācija: https://mot.lv/

direktores vietniece izglītības jomā Ērika Ivanova


Sadraudzības projekts Bjorngarden skolu Norvēģijā

skolotājas Marta Empele un Sanda Deisone


Dalība Skolu brīvprātīgajā tīklā – skolas vadība un ieinteresētie skolotāji

direktores vietnieki izglītības jomā Ilva Lakuča, Arta Pūgule-Ignate un metodiķis Ērika Ivanova un citi VPĢ skolotāji

Brīvprātīgais skolu tīkls kompetenču pieejas izglītībā sekmīgai īstenošanai ir 2017.gada februārī aizsāktās pilsoniskās iniciatīvas “Atklāj savu un savas skolas kompetenci” darbības rezultāts. Tīkla darbībā ir apvienojušās visu veidu un visu izglītības pakāpju izglītības iestādes. Skolu tīkla darbības pamatā ir trīs principi:

  • uz mērķi un sasniedzamo rezultātu orientēta darbība (metodiskā darba pilnveide ir tīkla saturiskais darbības pamats, tīkla darbības rezultāti tiek mērīti un apkopoti kvantitatīvi un kvalitatīvi, un tie ir brīvi pieejami visiem interesentiem.);
  • brīvprātība (iesaistīšanās tīkla darbībā notiek uz 6 mēnešiem vai ilgāk tieši tādā apjomā, kādā skola vēlas);
  • sadarbība (skolas apvienojas kopīgā darbībā trīs prioritātēs uz 6 mēnešu ciklu;prioritātes nosaka trīs skolas, kuras uzņemas koordinatora lomu).

Kādi ir brīvprātīgā skolu tīkla darbības mērķi?

Virsmērķis – veicināt  izglītības iestāžu sadarbību un inovācijas metodiskā darba jautājumos skolā, novadā un Latvijā, īstenojot pāreju uz kompetencēs balstītu izglītību.

Sasniedzamais rezultāts 1 gada laikā – ir izveidojies stabils, profesionāls un atpazīstams skolu tīkls Latvijā, kura galvenā darbošanās ir saistīta ar metodiskā darba pilnveidi skolā, novadā, Latvijā.

Sasniedzamais rezultāts tuvāko 4 gadu laikā – tiek īstenota koordinēta, savstarpēji līdzatbildīga un normatīvajos dokumentos definēta kompetenču pieeja izglītībā, kur brīvprātīgais skolu tīkls darbojas kā atbalsta mehānisms.

Sasniedzamais rezultāts 10 gadu laikā – īstenot sistēmiskas, skolu iniciētas pārmaiņas izglītībā Latvijā, kur brīvprātīgais skolu tīkls ir viens no pārmaiņu iniciatoriem un ieviesējiem.

Kā darbojas brīvprātīgais skolu tīkls?

Brīvprātīgā skolu tīkla darbības centrālā aktivitāte ir 2 dienu universitāte vasarā un 1 dienas universitāte ziemā. Tās laikā skolas dalās ar iepriekšējā mācību gadā paveikto un apkopoto pieredzi metodiskajos jautājumos. 2 dienu laikā darbojas arī domnīcas, kurās diskutē par izglītībā aktuālajiem jautājujiem, kā arī aktualizē nākamo izglītības iestādēm nepieciešamo pieredzi turpmākajā posmā un vienojas par nākamo 6 mēnešu darbības prioritātēm. 6 mēnešu darbības laikā 3 skolu tīkla koordinatori nosaka savu darbības saturisko prioritāti un piedāvā citām izglītības iestādēm 3 aktivitātes: 1 konferenci, semināru vai darbnīcu, 1 akvititāti virtuālā vidē, 1 četru līdz astoņu stundu kursus citiem pedagogiem. Papildus aktivitātes tiek piedāvātas skolu direktoriem un direktoru vietniekiem, interešu un kultūrizglītības iestādēm, profesionālajām izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestādēm. No 2018.gada ir plānotas īpašas aktivitātes jaunajiem pedagogiem, vecākiem un skolēniem.

Informācija no portāla www.vitae.lv


Euroscola

direktores vietnieks izglītības jomā Māris Bušmanis, skolotājas Evija Kārkliņa un Māra Gavare