Metodiskā darba koordinēšana un pārraudzība veic skolas metodiskais centrs

Izglītības metodiķi:Mācību jomu koordinatori pilsētāMācību jomu koordinatori skolā
I.Vilciņa, E.Pumpuriņa
 •  kultūras izpratnes un pašizpausmes jomā – M.Bušmanis, V.Rone  
 • valodu mācību joma – I.Dukure;
 • dabaszinātņu mācību joma – D.Kalniņa;
 • matemātikas mācību joma – S.Judeika
 • latviešu valodas mācību joma – G.Apsīte
 • veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma – M.Empele
 • vēstures un sociāli pilsoniskajā mācību jomā – E.Pumpuriņa
 • kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma – M.Bušmanis, V.Rone
 • tehnoloģiju mācību joma – I.Grabe

Metodiskais centrs ir definējis savas darbības misiju un nostāju saistībā ar pedagogu profesionālo pilnveidi un metodisko darbu:

 • Mēs ticam, ka katrs skolotājs var sasniegt augstus mērķus kopā ar saviem skolēniem.
 • Mēs ticam, ka nākotnes pasaule tiek radīta skolā.
 • Mēs esam šeit, lai atbalstītu skolotājus viņu ceļā.

Šī misija kalpo par vadmotīvu, gan plānojot mācības, pieņemot lēmumus saistībā ar metodisko darbu apjomu un atgriezeniskās saites veidu un biežumu.


Gatavojoties pilnveidotā mācību satura ieviešanas uzsākšanai 2020./2021. mācību gadā, metodiskais centrs mērķtiecīgi plāno visu ģimnāzijas pedagogu apmācību. Katru mācību gadu tiek izvirzīta viena metodiskā darba pamattēma, kurā balstītas metodiskās mācības un izvirzīti mērķi.

 • 2017./2018.m.g. – mācību stundas daļa – aktualizācija. Lasītprasme.
 • 2018./2019.m.g. – stundas sasniedzamais rezultāts (mērķis).
 • 2019./2020.m.g. – uzdevumi, kas virzīti uz sasniedzamo rezultātu (jēgpilni, kompleksi).

Notikušās mācības un mācību izbraukumi:

 • Sasniedzamais rezultāts un tā izvirzīšanas principi;
 • Kompleksi uzdevumi;
 • Uzdevumi pēc izziņas darbības līmeņa (Blūma taksonomija);
 • Atgriezeniskā saite;
 • SOLO taksonomija;
 • Uz izaugsmi vērsta domāšana skolotāja profesijā;
 • Es kā skolotājs mācos. Savstarpējā stundu vērošana kā iespēja;
 • Emocionālā inteliģence;
 • dienas izbraukuma mācības uz Zaķumuižas pamatskolu, praktiskās darbnīcas 2018.gada jūnijā;
 • dienas izbraukuma mācības uz Ogres 1.vidusskolu, praktiskās mācības 2019. gada jūnijā

  Pieredze

 • Interneta resursi dažādiem mācību priekšmetiem (lasīt)
 • Skolotāju rokasgrāmata “Pedagogu plānošanas prasmes kompetencēs balstītā izglītībā” (lasīt)