Kāpēc izvēlēties mācīties Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā?

IESPĒJAS ĢIMNĀZIJĀ:

 • iegūt kvalitatīvu izglītību vienā no mūsdienīgām izglītības programmām, sagatavojoties studijām augstskolā;
 • darboties dažādos pašdarbības kolektīvos – mūsdienu deju grupā “Flash”, TDK “Pārgaujas delveri”, pamatskolas meiteņu korī, ansamblī, jauktajā korī “Pārgauja”, teātra sportā, teātrī;
 • iesaistīties ģimnāzijas tradīciju stiprināšanā (Piramīdu un aerobikas festivālā, Labdarības koncertos, pašdarbnieku svētkos, 10. klašu iesvētībās, tematiskajās ballēs u.c.);
 • atbildīgi mācīties skolā bez zvana;
 • apgūt norvēģu un franču valodu, iegūt vācu valodas diplomu (DSD);
 • darboties Robotikas klubā “RoboQuick” un jaunsardzē;
 • iesaistīties skolēnu pašpārvaldes darbā, ar savām idejām veidojot pozitīvu skolas vidi;
 • pretendēt uz absolventu piešķirtām stipendijām par izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu dalību skolas dzīvē;
 • iesaistīties dažādos konkursos un projektos;
 • saņemt atbalstu no skolotājiem dalībai olimpiādēs, konkursos, pētniecisko darbu izstrādē;
 • starpbrīžu un brīvstundu laikā apmeklēt skolas plašo kafejnīcu;
 • dzīvot labiekārtotās kopmītnēs.

Uzņemšana Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas

vispārējās pamatizglītības programmā (7. – 9. kl.)

1. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā var iegūt pamatizglītību un sagatavoties turpmākajām mācībām ģimnāzijā, īstenojot vispārējās pamatizglītības 2. posma programmu (7.-9.kl.).

2. 7.- 9. kl. klasē uzņem skolēnus, kuri

 • pierādījuši gribu izglītoties un ir sekmīgi apguvuši iepriekšējo klašu mācību kursu;
 • piedalās pašdarbībā un aizstāv skolas godu;
 • apņemas pildīt Ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumus.

3. Uzņemšanas kārtība 7. klasē

 • Klašu komplektēšanu iespaido zēnu/meiteņu skaits klasē normālu attiecību veidošanā, vācu/krievu valodu apgūstošo skaits klasē un Valmieras Pārgaujas sākumskolas ieteikumi.
 • Norādītajā laikā izglītojamā vecāki (aizbildņi), uzrādot bērna personu apliecinošu dokumentu – pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību, iesniedz komisijai:

4. Uzņemšanas kārtība 8. un 9. klasē

Skolēna vecāki (aizbildņi), uzrādot bērna personu apliecinošu dokumentu – pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību, iesniedz komisijai:

Ģimnāzija izsniedz vecākiem izziņu par uzņemšanu, uz kuras pamata iepriekšējā skola izsniedz pārējos dokumentus.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI


 Uzņemšana Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās (10. – 12. kl.)

 1. 2019./2020. m.g. piedāvā mācīties 10. klasēs šādās VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:
  • vispārizglītojošā virziena (par programmu)
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (dabaszinības) (par programmu)
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika un datorika) (par programmu)
  • humanitārā un sociālā virziena (par programmu)
  • komerczinību profesionālā virziena
 2.  Uzrādot bērna personu apliecinošu dokumentu, pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību, iesniedz komisijai:

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI