Kāpēc izvēlēties mācīties Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā?

IESPĒJAS ĢIMNĀZIJĀ:

 • iegūt kvalitatīvu izglītību vienā no mūsdienīgām izglītības programmām, sagatavojoties studijām augstskolā;
 • darboties dažādos pašdarbības kolektīvos – mūsdienu deju grupā “Flash”, TDK “Pārgaujas delveri”, pamatskolas meiteņu korī, ansamblī, jauktajā korī “Pārgauja”, teātra sportā, teātrī;
 • iesaistīties ģimnāzijas tradīciju stiprināšanā (Piramīdu un aerobikas festivālā, Labdarības koncertos, pašdarbnieku svētkos, 10. klašu iesvētībās, tematiskajās ballēs u.c.);
 • atbildīgi mācīties skolā bez zvana;
 • apgūt norvēģu un franču valodu, iegūt vācu valodas diplomu (DSD);
 • darboties Robotikas klubā “RoboQuick” un jaunsardzē;
 • iesaistīties skolēnu pašpārvaldes darbā, ar savām idejām veidojot pozitīvu skolas vidi;
 • pretendēt uz absolventu piešķirtām stipendijām par izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu dalību skolas dzīvē;
 • iesaistīties dažādos konkursos un projektos;
 • saņemt atbalstu no skolotājiem dalībai olimpiādēs, konkursos, pētniecisko darbu izstrādē;
 • starpbrīžu un brīvstundu laikā apmeklēt skolas plašo kafejnīcu;
 • dzīvot labiekārtotās kopmītnēs.

VPVĢ jaunos uzņemšanas noteikumus ir iesniegusi Valmieras pilsētas pašvaldībā un gaida skolas dibinātāja saskaņojumu!


Uzņemšana Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas vispārējās pamatizglītības programmā (7. – 9. kl.)

1. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā var iegūt pamatizglītību un sagatavoties turpmākajām mācībām ģimnāzijā, īstenojot vispārējās pamatizglītības 2. posma programmu (7.-9.kl.).

2. 7.- 9. kl. klasē uzņem skolēnus, kuri

 • pierādījuši gribu izglītoties un ir sekmīgi apguvuši iepriekšējo klašu mācību kursu;
 • piedalās pašdarbībā un aizstāv skolas godu;
 • sekmīgi nokārtojuši iestājpārbaudījumus un izturējuši konkursu;
 • apņemas pildīt Ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumus.

3. Uzņemšanas kārtība 7. klasē

 • Klašu komplektēšanu iespaido zēnu/meiteņu skaits klasē normālu attiecību veidošanā, vācu/krievu valodu apgūstošo skaits klasē un Valmieras Pārgaujas sākumskolas ieteikumi.
 • Norādītajā laikā izglītojamā vecāki (aizbildņi), uzrādot bērna personu apliecinošu dokumentu – pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību, iesniedz komisijai:

4. Uzņemšanas kārtība 8. un 9. klasē

Skolēna vecāki (aizbildņi), uzrādot bērna personu apliecinošu dokumentu – pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību, iesniedz komisijai:

Ģimnāzija izsniedz vecākiem izziņu par uzņemšanu, uz kuras pamata iepriekšējā skola izsniedz pārējos dokumentus.

Iestājpārbaudījumu uz 7.klasi vadlīnijas

 1. Lasītprasme– atrast tekstā svarīgāko, pateikt to saviem vārdiem, atrast atslēgas vārdus, formulēt galveno domu, atbildēt uz jautājumiem un veidot jautājumus pēc teksta, sakārtot informāciju grafikos/ dažādās tabulās, lasīt informāciju pēc grafikiem/ tabulām.
 2. Pētnieciskās prasmes– prast izvirzīt pētāmo jautājumu, prast reģistrēt datus, prast lasīt datus no grafika/ tabulas, izskaidrot tos, secināt.
 3. Zināšanas un izpratne par mērvienībām– zināt fizikālos lielumus (masa, tilpums….)
 4. Matemātiskās pamatprasmes– zināt reizrēķinu, izprast dalīšanu, izprast proporciju attiecības, prast aprēķināt %.
 5. Valodas lietojuma prasmes- apzināti lietot pieturzīmes un atbilstošu valodas stilu, prast atbildēt uz jautājumiem pilnos teikumos, spēt izteikt savu viedokli un spriedumu (ja….tad), pamatot to (tāpēc ka; jo…).

Uzņemšana Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās (10. – 12. kl.)

 1. 2019./2020. m.g. piedāvā mācīties 10. klasēs šādās VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:
  • vispārizglītojošā virziena (par programmu)
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (dabaszinības) (par programmu)
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika un datorika) (par programmu)
 2.  Uzrādot bērna personu apliecinošu dokumentu, pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību, iesniedz komisijai:
 3. Nokārtojot iestājpārbaudījumus un izturot konkursu

Šobrīd tiek izstrādāti jauni VPVĢ uzņemšanas noteikumi.