Kāpēc izvēlēties mācīties Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā?

IESPĒJAS ĢIMNĀZIJĀ:

  • iegūt kvalitatīvu izglītību vienā no mūsdienīgām izglītības programmām, sagatavojoties studijām augstskolā;
  • darboties dažādos pašdarbības kolektīvos – mūsdienu deju grupā “Flash”, TDK “Pārgaujas delveri”, pamatskolas meiteņu korī, ansamblī, jauktajā korī “Pārgauja”, teātra sportā, teātrī;
  • iesaistīties ģimnāzijas tradīciju stiprināšanā (Piramīdu un aerobikas festivālā, Labdarības koncertos, pašdarbnieku svētkos, 10. klašu iesvētībās, tematiskajās ballēs u.c.);
  • atbildīgi mācīties skolā bez zvana;
  • apgūt norvēģu un franču valodu, iegūt vācu valodas diplomu (DSD);
  • darboties Robotikas klubā “RoboQuick” un jaunsardzē;
 • iesaistīties skolēnu pašpārvaldes darbā, ar savām idejām veidojot pozitīvu skolas vidi;
 • pretendēt uz absolventu piešķirtām stipendijām par izciliem mācību sasniegumiem un aktīvu dalību skolas dzīvē;
 • iesaistīties dažādos konkursos un projektos;
 • saņemt atbalstu no skolotājiem dalībai olimpiādēs, konkursos, pētniecisko darbu izstrādē;
 • dzīvot labiekārtotās kopmītnēs.

Uzņemšana pamatskolā un vidusskolā

Skolēnu uzņemšanas kārtību pamatskolā un vidusskolā nosaka  “Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā” (noteikumi šobrīd tiek izstrādāti un saskaņoti Valmieras pilsētas pašvaldībā)

Uzņemšana 7.klasēs

 Ģimnāzijā konkursa kārtībā uzņem skolēnus šādās pamatizglītības otrā posma programmās:

Iestājpārbaudījuma uz 7.klasi vadlīnijas (ja tiek organizēts)

 1. Lasītprasme– atrast tekstā svarīgāko, pateikt to saviem vārdiem, atrast atslēgas vārdus, formulēt galveno domu, atbildēt uz jautājumiem un veidot jautājumus pēc teksta, sakārtot informāciju grafikos/ dažādās tabulās, lasīt informāciju pēc grafikiem/ tabulām.
 2. Pētnieciskās prasmes– prast izvirzīt pētāmo jautājumu, prast reģistrēt datus, prast lasīt datus no grafika/ tabulas, izskaidrot tos, secināt.
 3. Zināšanas un izpratne par mērvienībām– zināt fizikālos lielumus (masa, tilpums….)
 4. Matemātiskās pamatprasmes– zināt reizrēķinu, izprast dalīšanu, izprast proporciju attiecības, prast aprēķināt %.
 5. Valodas lietojuma prasmes- apzināti lietot pieturzīmes un atbilstošu valodas stilu, prast atbildēt uz jautājumiem pilnos teikumos, spēt izteikt savu viedokli un spriedumu (ja….tad), pamatot to (tāpēc ka; jo…).

Uzņemšana 10.klasēs

(informācija par piedāvājumu šobrīd tiek gatavota)

Kā labāk izvēlēties savu izglītības programmu?


Uzņemšana vispārējās pamatizglītības 8., 9. un vispārējās vidējās izglītības 11., 12.klasē notiek ņemot vērā:

 • brīvo vietu skaitu minētajās klasēs
 • pamatojoties uz iepriekš iegūto izglītības dokumentu (nevienā mācību priekšmetā vērtējums nav zemāks par 4 ballēm),
 • Apliecībā par pamatizglītību vērtējumus, kuri noteikti 1.punktā “Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā” (11. vai 12. kl.)

Uzrādot vecāka un skolēna personu apliecinošus dokumentus pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību (aizbildnis – arī Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses), iesniedz:

 • iesniegumu (8., 9. kl) (DOCX; PDF)
 • iesniegumu (11.,12. kl.) (DOCX; PDF)
 • apliecības par pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu (11., 12.kl.)
 • sekmju izrakstu, iepriekšējā gada vai semestra liecību
 • medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u)
 • bibliotēkas galvojumu (ja līdz šim nav mācījies Valmierā) (DOCX; PDF)
 • apliecinājumu par fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanu (DOCX; PDF)

Ģimnāzija izsniedz vecākiem izziņu par uzņemšanu, uz kuras pamata iepriekšējā skola izsniedz pārējos dokumentus.