2019./2020.m.g. PRIORITĀTES audzināšanas darbā

(Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra aktualitātēm vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā 2019./2020. mācību gadā)

 1. Pašvadības prasmju attīstīšana skolēnos un skolēnu patriotisma un pilsonisko vērtību apguve un pilsoniskā līdzdalība skolas, pilsētas, valsts dzīvē.
 2. Skolēnu pašpārvaldes darbības un ģimnāzijas tradīciju stiprināšana, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas.
 3. Bērnu un jauniešu motivēšana iesaistīties interešu izglītībā, uzsākot mērķtiecīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020.gadā un veicinot skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās.
 4. Aktīva iesaistīšanās iniciatīvas „Latvijas skolas soma” aktivitātēs.
 5. Vecāku un skolas sadarbības pilnveidošana, izvēloties jēgpilnas un kvalitatīvas sadarbības formas.
 6. Mērķtiecīgu klašu stundu organizēšana atbilstoši skolas audzināšanas darba programmai un audzināšanas plānam, iedzīvinot skolas vidē ģimnāzijas vērtības: sadarbību, radošumu un erudīciju.

Klases audzinātāja dokumenti:

 • Klases audzinātāja mape;
 • Klases audzināšanas darba plāns (perspektīvais plāns) mācību gadam;
 • Skolēnu izpētes plānojums un veiktās aktivitātes;
 • Skolēnu izpētes materiāli (apkopojums un analīze);
 • Karjeras izglītības materiāli un klasē/skolā veiktās aktivitātes;
 • Materiāli par audzināšanas darbu klasē (prezentācijas, klases stundu plāni u.c.);
 • Vecāku sapulču protokoli;
 • Individuālais darbs ar vecākiem (ieraksti e-klasē);
 • Ekskursiju (pārgājienu) pieteikumi;
 • Drošības instruktāžas;
 • Ārpusstundu aktivitāšu materiāli (foto u.c.);
 • Diplomi, pateicības u.c. apstiprinājumi par klases aktivitāti un dalību pasākumos, konkursos;
 • Klases audzinātāja darba pašvērtējums (mācību gada beigās).

Klases audzinātāja ikdienas uzdevumi:

 • iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, aktualizēt tos ikdienā, pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības, kopīgi izstrādāt klases iekšējās kārtības noteikumus;
 • informēt par aktualitātēm izglītības iestādes dzīvē;
 • analizēt skolēnu mācību sasniegumus un disciplīnu, viņu izaugsmes dinamiku, motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu;
 • veicināt klases kolektīva saliedēšanu, kopīgi ar skolēniem un viņu vecākiem organizējot klases pasākumus (ekskursijas, tikšanās, klases vakari u.c.) un veidojot klases tradīcijas;
 • iesaistīt skolēnus izglītības iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos;
 • organizēt skolēnu līdzdalību klases un izglītības iestādes vides saglabāšanā un sakopšanā,
 • motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu pašpārvaldē un ārpusstundu darbībā, tajā skaitā interešu izglītības programmās;
 • sniegt atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, ievērojot skolēnu individuālās īpatnības, sekmēt viņu personības attīstību.
 • motivēt skolēnus iesaistīties Karjeras izglītības aktivitātēs.

Klases audzinātājs, ņemot vērā izglītības iestādes audzināšanas programmu un plānu un klases raksturojumu un skolēnu vajadzības, izstrādā audzināšanas darba plānu, kurā plāno un īsteno:

 • klases stundu tematus diskusijām,
 • skolēnu, viņu vajadzību un interešu izpēti sadarbībā ar pārējiem pedagogiem un atbalsta personālu,
 • sadarbību ar skolēniem un viņu vecākiem,
 • ārpusstundu aktivitātes klases/grupas kolektīva saliedēšanā.

Viens no pedagoga, kurš veic klases audzināšanas darbu, uzdevumiem ir organizēt klases audzināšanas stundas. VISC ir izveidojis metodisko materiālu “Ieteikumi klases stundu programmas īstenošanai”, kas palīdz mērķtiecīgi plānot un īstenot klases stundas par šādām tematiskām grupām:

 • sevis izzināšana un pilnveidošana,
 • piederība valstij,
 • pilsoniskā līdzdalība,
 • veselība un vide,
 • karjeras izvēle,
 • drošība.

Klases audzinātāju sanāksmes:

 • 29.08.2019. – 7. un 10.klašu audzinātāju un mācību priekšmetu skolotāju sanāksmes ar mērķi izveidot 7. un 10.klašu skolēnu uzvedības priekšrakstus;
 • 24.09.2019. – 2019./2020.m.g. audzināšanas darba prioritātes, informācija par klašu audzinātāju dokumentāciju.

 Vecāku sapulces:

 • 1.semestrī – septembra pēdējā, oktobra pirmās nedēļas;
 • 2.semestrī – vienu vai vairākas reizes pēc nepieciešamības;
 • 28.08.2019. – skolas vecāku sapulce Valmieras Kultūras centrā par skolas darba aktualitātēm 2019./2020.m.g., iegūstot Valsts ģimnāzijas nosaukumu;

Citi klases pasākumi:

 • Mācību ekskursijas, projektu nedēļa, Olimpiskā diena, sporta dienas, skolas talkas.

Ieteicamie klases pasākumi:

 • Teātru, muzeju un kino apmeklējumi, piedalīšanās dažādos projektos un labdarības pasākumos, akcijās, konkursos, iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā, ZZ čempionātā u.c.

Plānotie ārpusstundu pasākumi

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā

2019./2020.m.g. 2.semestrī

DatumsPasākumsAtbildīgie
 Janvāris – Draudzīgā aicinājuma mēnesis 
15.01.Skolēnu domes saliedēšanas jeb PALDIES ballīteI.Lakuča, Skolēnu dome
1.-31.01.Radošo darbu konkurss “Ziedi” (atzīmējot A.Sakses 115.jubileju)I.Supe, S.Gredzena
23.01.Čību diena. Jūties skolā kā mājās!Skolēnu dome
23.01.Kino vakars VPVĢ skolēniemI.Lakuča, Skolēnu dome
24.01.KINO balleI.Lakuča, Skolēnu dome
24.01.Tautas deju koncerts “Ceļā uz svētkiem” Valmieras Kult.c.G.Kļaviņa, I.Lakuča
27.-31.01.Draudzīgais aicinājumsS.Gredzena, I.Supe
28.01. pl.13.00VPVĢ teātra “Z.E.L.T.S.” izrāde “TOBAGO” Valmieras tehnikumā (+filmēšana teātra festivālam)A.Ziņģīte, I.Lakuča
30.01.Koru kopmēģinājums Valmieras Kultūras centrāS.Eliņa, I.Točs, I.Lakuča
 Februāris
7.02.Valsts ģimnāziju Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums “Skolēnu pašpārvalde=vienota komanda” Madonas pašvaldībāI.Lakuča, Skolēnu dome
11.02.Vecāku un mācību priekšmetu skolotāju individuālas sarunas (iepriekšēja pieteikšanās)Mācību priekšmetu skolotāji
12.02.Ēnu dienaL.Lāce, klašu audzinātāji
14.02.Valentīndienas balleI.Lakuča, Skolēnu dome
21.02.Skatuves runas konkurss Kocēnu Kultūras namāLatv.val.skolotāji
10.-28.02.Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programma “Radi rotājot” XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros Vidzemes Olimpiskajā centrāA.Zīverte, V.Rone, I.Lakuča
27.02.Žetona vakara izrādes ģenerālmēģinājums12.klašu skolēni, 12.kl.audz., I.Lakuča
29.02.Žetona vakars

 • pl.15.00 – 12.a un 12.b klasei
 • pl.17.00 – 12.c un 12.d klasei

I.Lakuča,

12. un 11.klašu audzinātāji

 Marts
3.03.Deju kolektīvu kopmēģinājumsG.Kļaviņa, I.Lakuča
4.03.Vidzemes reģiona skatuves runas konkurss Cēsu Bērnu un jauniešu centrāLatv.val.skolotāji
6.03.Sadraudzības Teātra sporta turnīrs AlūksnēA.Ziņģīte, I.Lakuča
11.03.Koru kopmēģinājums Valmieras Kultūras centrāS.Eliņa, I.Točs, I.Lakuča
27.03.Pavasara balleI.Lakuča, Skolēnu dome
 Aprīlis
2.04.Valmieras deju apriņķa skolēnu tautas deju kolektīvu skate Valmieras Kultūras centrāG.Kļaviņa, I.Lakuča
6.04.XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkurss Valmieras 5.vidusskolāS.Eliņa, I.Točs, I.Lakuča
9.04.Vidzemes reģiona mūsdienu deju skate Mālpils Kult.centrāL.Mīļā, I.Lakuča
9.04.Vidzemes reģiona Teātra sporta turnīrs Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijāA.Ziņģīte, I.Lakuča
16.04.Aerobikas un piramīdu festivāls Valmieras Kultūras centrāSporta skolotāji, Skolēnu dome, I.Lakuča
16.04.Skolas balleI.Lakuča, Skolēnu dome
20.04.XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vidzemes reģiona koru konkurss Valmieras 5.vidusskolāS.Eliņa, I.Točs, I.Lakuča
23.-30.04.Skolas sakopšanas TALKAI.Lakuča, klašu audzinātāji
aprīlisAtvērto durvju dienaL.Lāce
21.-28.04.Vidzemes reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Radi rotājot” Vaidavas kultūras un amatniecības centrāA.Zīverte, V.Rone, I.Lakuča
24.-25.04.XIII Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāls “…un es iešu un iešu!” Valmieras Drāmas teātrī, Valmieras Viestura vidusskolāA.Ziņģīte, I.Lakuča
29.-30.04.Valsts Teātra sporta turnīrs IkšķilēA.Ziņģīte, I.Lakuča
30.04.Pašdarbnieku jeb Baltā galdauta svētki par godu 4.maijam – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienaiI.Lakuča, L.Mīļā, G.Kļaviņa, S.Eliņa, I.Točs, A.Ziņģīte
 Maijs
7.-8.05.Erasmus+ konference “Pedagogu plānošanas prasmes kompetencēs balstītā izglītībā”A.Zariņa, I.Lakuča, S.Deisone, I.Vilciņa, A.Pūgule-Ignate
8.vai 12. vai 13.05.Karoga svētkiM.Bušmanis
15.05.Pēdējais zvans 9.un 12.klašu skolēniemI.Lakuča, 9., 12.klašu audzinātāji
29.-30.05.Koru modelēšanas koncerts Cēsu pils parkāS.Eliņa, I.Točs, I.Lakuča
 Jūnijs
5.06.Valmieras deju apriņķa bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu koncerts Valmieras estrādēG.Kļaviņa, I.Lakuča
12.06. Izlaidums 9.klasēm

 •  pl.16.00 – 9.b klasei
 • pl.18.30 – 9.a un 9.c klasei
9.un 8.klašu audzinātāji, I.Lakuča

13.06.

 

Izlaidums 12.klasēm

 • pl.14.00 – 12.a un 12.b klasei
 • pl.17.00 – 12.c un 12.d klasei
12. un 11.klašu audzinātāji, I.Lakuča
 Jūlijs
 6.-12.07. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiI.Lakuča, L.Mīļā, G.Kļaviņa, S.Eliņa, I.Točs, A.Ziņģīte +11 skolotāji

2019./2020.m.g. 1.semestrī

DatumsPasākumsAtbildīgie
 Augusts/Septembris 
28.08.Skolas vecāku sapulce Valmieras Kultūras centrāA.Zariņa
2.09.Zinību dienaI.Lakuča, Skolēnu dome
3.09.Adaptācijas dienas aktivitātes un interešu izglītības meistarklases 7. un 10.klasēm

I.Lakuča, 7., 10.klašu audzinātāji,

atbalsta personāls

7.,8.09.Sporta spēles „Mēs varam”S.Deisone, I.Lakuča
10.09.Skolēnu domes iepazīšanās pasākumsSkolēnu dome, I.Lakuča
17., 18.09.Klašu fotografēšanāsA.Rozentāle, I.Lakuča
20.09.Olimpiskā dienaSporta skolotāji, visi kl.audz.
20.09.Pirmā mācību gada balle “Ābolu balle”Skolēnu dome, I.Lakuča
 Oktobris
15.-18.10.10.klašu iesvētību pārbaudījumi (Zemessardzē u.c.)10., 12.klašu skolēni, klašu audzinātāji, I.Lakuča
18.10.Iesvētību balleSkolēnu dome, I.Lakuča
4.10.Skolotāju diena12.kl.audz., 12.klašu skolēni, I.Lakuča
14.-18.10.Karjeras nedēļaL.Lāce
 Novembris – PATRIOTISMA mēnesis
7.11.Latviešu filmu vakarsSkolēnu dome un I.Lakuča
8.11.Tikšanās ar politoloģi Žaneti OzoliņuJ.Mūrnieks, interesenti
11.11.Lāčplēša diena – lāpu gājiensKl.audz., māc.pr. skolotāji, sociālo zinību skolotāji
12.11.Tikšanās ar zemessargiem “Kā mēs sargājam Latviju! 9.klasēmJ.Mūrnieks
14.11. Valsts svētku koncerts un izrāde “Tobago” Valmieras Kultūras centrāI.Lakuča, klašu audz.
14.11.Patriotiskā balle ar grupu “Guinness”I.Lakuča un Skolēnu dome
15.11.Patriotiskā klases stundaKlašu audz.
19., 20.11.Filma “Dvēseļu putenis” (kino “Gaisma”)9., 10., 11., 12.klases, kl.audz.
 Decembris

9.-13.12.

12.12.

Skolas dekorēšana Ziemassvētkiem

Labdarības koncerts “Reiz tu nāksi klusumā…”

Kl.audz., Skolēnu dome, I.Lakuča
19.12.Ziemassvētku koncertI “Ziemassvētku nostalģija” un Ziemassvētku balle ar grupu “Atestāts”

Kl.audz., māc.pr.skolotāji,

I.Lakuča, Skolēnu dome

2019./2020.m.g. klašu audzinātāji

KlaseAudzinātājs
7.aInāra Bērziņa
7.bInese Vilciņa
7.cSanta Judeika
7.dMāris Bušmanis
8.aĒrika Ivanova
8.bLauma Lāce
8.cIveta Šteindāle
8.dEvita Kornete
9.aGita Apsīte
9.bAnda Zīverte
9.cAgita Ziņģīte
10.a Evija Kārkliņa
10.b Juris Mūrnieks
10.c Anda Asafreja
10.d Sandra Krūze
11.aLita Paulsone
11.bInāra Veita
11.cGuna Taube
12.aMarta Empele
12.bElīna Vīre
12.cInga Mudele
12.dIlze Melne