2019./2020.m.g. PRIORITĀTES audzināšanas darbā

(Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra aktualitātēm vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā 2019./2020. mācību gadā)

 1. Pašvadības prasmju attīstīšana skolēnos un skolēnu patriotisma un pilsonisko vērtību apguve un pilsoniskā līdzdalība skolas, pilsētas, valsts dzīvē.
 2. Skolēnu pašpārvaldes darbības un ģimnāzijas tradīciju stiprināšana, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas.
 3. Bērnu un jauniešu motivēšana iesaistīties interešu izglītībā, uzsākot mērķtiecīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020.gadā un veicinot skolēnu individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās.
 4. Aktīva iesaistīšanās iniciatīvas „Latvijas skolas soma” aktivitātēs.
 5. Vecāku un skolas sadarbības pilnveidošana, izvēloties jēgpilnas un kvalitatīvas sadarbības formas.
 6. Mērķtiecīgu klašu stundu organizēšana atbilstoši skolas audzināšanas darba programmai un audzināšanas plānam, iedzīvinot skolas vidē ģimnāzijas vērtības: sadarbību, radošumu un erudīciju.

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas audzināšanas darba programma (2018.-2021.gadam)

Tradīcijas

 • kultūras, izglītojoši un svinamu, atzīmējamu un atceres dienu pasākumi (Zinību diena, Skolotāju diena, Lāčplēša diena un lāpu gājiens, Valsts svētku koncerti, Ziemassvētku koncerti, Barikāžu atceres pasākumi, Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai veltīts koncerts, Eiropas dienas pasākumi, pašdarbības kolektīvu koncerti, ģimnāzijas teātra izrādes, skolas jubileju svinības un salidojums reizi piecos gados);
 • sporta pasākumi (visas skolas dalība Olimpiskajā dienā un rīta vingrošanā kopā ar Skolēnu domes jauniešiem, starpklašu sporta spēļu- futbola, basketbola, volejbola – turnīri, Piramīdu un aerobikas festivāls, sporta dienas, piedalīšanās ZZ čempionātā un Vidzemes Olimpiskā centra sacensībās “Ledus gladiatori”);
 • klases kolektīvus saliedējoši pasākumi (10.klašu iesvētības, 7.klašu iepazīšanās diena, Žetona vakars un izrāde 12.klašu skolēniem, Valentīndiena, Čību diena “Jūties kā mājās!”, Pēdējais zvans un izlaidumi 9. un 12.klašu skolēniem);
 • izklaides pasākumi (tematiskas balles, koncerti, teātra izrādes);
 • skolēnu un skolotāju godināšanas pasākumi (Karoga svētki, zelta un sudraba liecību pasniegšana Ziemassvētkos, Valsts svētku pasākums un Paldies svētki skolotājiem un skolas darbiniekiem, ekskursija skolotājiem un skolas darbiniekiem mācību gada noslēgumā);
 • labdarības pasākumi (Labdarības tirdziņš un labdarības koncerts Ziemassvētkos, iesaistīšanās Labestības dienas un “Diena rūpēties” aktivitātēs, iesaistīšanās “Draudzīgajā aicinājumā”, brīvprātīgo darbs bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām sporta spēlēs “Mēs varam”);
 • skolas sakopšanas talkas pavasarī un rudenī;
 • karjeras pasākumi (“Veru durvis uz augstskolu”, “Lielceļš pēc pamatskolas”, Tehnobuss);
 • ģimnāzijas popularizēšana sabiedrībā (Atvērto durvju dienas, Pašdarbnieku svētki Valmieras Kultūras centrā, tikšanās ar Valmieras Pārgaujas sākumskolas 6.klašu skolēniem un viņu vecākiem).

Atbalsts personības veidošanā

Plānotie ārpusstundu pasākumi

Klases audzinātāja ikdienas uzdevumi:

 • iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, aktualizēt tos ikdienā, pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības, kopīgi izstrādāt klases iekšējās kārtības noteikumus;
 • informēt par aktualitātēm izglītības iestādes dzīvē;
 • analizēt skolēnu mācību sasniegumus un disciplīnu, viņu izaugsmes dinamiku, motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu;
 • veicināt klases kolektīva saliedēšanu, kopīgi ar skolēniem un viņu vecākiem organizējot klases pasākumus (ekskursijas, tikšanās, klases vakari u.c.) un veidojot klases tradīcijas;
 • iesaistīt skolēnus izglītības iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos;
 • organizēt skolēnu līdzdalību klases un izglītības iestādes vides saglabāšanā un sakopšanā,
 • motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu pašpārvaldē un ārpusstundu darbībā, tajā skaitā interešu izglītības programmās;
 • sniegt atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, ievērojot skolēnu individuālās īpatnības, sekmēt viņu personības attīstību.
 • motivēt skolēnus iesaistīties Karjeras izglītības aktivitātēs.

Klases audzinātāju sanāksmes:

 • 29.08.2019. – 7. un 10.klašu audzinātāju un mācību priekšmetu skolotāju sanāksmes ar mērķi izveidot 7. un 10.klašu skolēnu uzvedības priekšrakstus;
 • 24.09.2019. – 2019./2020.m.g. audzināšanas darba prioritātes, informācija par klašu audzinātāju dokumentāciju.

 Vecāku sapulces:

 • 1.semestrī – septembra pēdējā, oktobra pirmās nedēļas;
 • 2.semestrī – vienu vai vairākas reizes pēc nepieciešamības;
 • 28.08.2019. – skolas vecāku sapulce Valmieras Kultūras centrā par skolas darba aktualitātēm 2019./2020.m.g., iegūstot Valsts ģimnāzijas nosaukumu;
 • 11.02.2020. – vecāku individuālās sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem.

Citi klases pasākumi:

 • Mācību ekskursijas, projektu nedēļa, Olimpiskā diena, sporta dienas, skolas talkas.

Ieteicamie klases pasākumi:

 • Teātru, muzeju un kino apmeklējumi, piedalīšanās dažādos projektos un labdarības pasākumos, akcijās, konkursos, iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā, ZZ čempionātā u.c.

2019./2020.m.g. klašu audzinātāji

KlaseAudzinātājs
7.aInāra Bērziņa
7.bInese Vilciņa
7.cSanta Judeika
7.dMāris Bušmanis
8.aĒrika Ivanova
8.bLauma Lāce
8.cIveta Šteindāle
8.dEvita Kornete
9.aGita Apsīte
9.bAnda Zīverte
9.cAgita Ziņģīte
10.aEvija Kārkliņa
10.bJuris Mūrnieks
10.cAnda Asafreja
10.dSandra Krūze
11.aLita Paulsone
11.bInāra Veita
11.cGuna Taube
12.aMarta Empele
12.bElīna Vīre
12.cInga Mudele
12.dIlze Melne